1

ГЭРЧИЛГЭЭ

3

Бид 2013 онд дэвшилтэт компанийн шагнал хүртсэн

2

Бид 2015 онд бүрэн бүтэн байдлын компаний шагнал хүртсэн

4

Бид 2016 онд сайн санааны бизнесийн компанийн шагнал хүртсэн

1

Бид Шэнсианы бизнес эрхлэгчдийн холбооны шагналаар шагнагдсан.